Shahih : Hadis Imam Ali Bersama Kebenaran

Shahih : Hadis Imam Ali Bersama Kebenaran

Telah diketahui dengan jelas dan diyakini oleh mereka yang berpegang pada sunnah bahwa Imam Ali termasuk suri tauladan pegangan atau pedoman bagi umat islam agar tidak tersesat. Tidak ada keraguan padanya kecuali dari orang-orang yang terpengaruh oleh virus nashibi. Diantara pengikut nashibi tersebut terdapat orang-orang yang mengaku berpegang pada sunnah tetapi gemar sekali melemahkan hadis-hadis keutamaan Ahlul Bait. Jika menyangkut hadis keutamaan Ahlul Bait mereka bersikap sok ketat seolah sanadnya harus shahih sempurna tanpa cacat tetapi jika menyangkut hadis keutamaan sahabat selain Ahlul Bait seperti Abu Bakar dan Umar mereka bersikap tasahul sehingga bagaimanapun cacatnya mereka klaim sebagai shahih lighairihi atau saling kuat menguatkan.

Hadis Imam Ali bersama kebenaran termasuk hadis yang masyhur,  ada yang diriwayatkan dengan sanad yang hasan dan ada yang diriwayatkan dengan sanad yang dhaif dengan kedhaifan yang ringan sehingga secara keseluruhan hadis ini layak dikatakan shahih.

حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا أبو سعيد عن صدقة بن الربيع عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال : كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم في نفر من المهاجرين والأنصار فخرج علينا فقال : ألا أخبركم بخياركم ؟ قالوا : بلى قال : خياركم الموفون المطيبون إن الله يحب الخفي التقي قال : ومر علي بن أبي طالب فقال : الحق مع ذا الحق مع ذا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abbad Al Makkiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id dari Shadaqah bin Rabi’ dari Umaraah bin Ghaziyyah dari ‘Abdurrahman bin Abi Sa’id dari ayahnya yang berkata “kami berada di sisi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersama sekelompok sahabat Muhajirin dan Anshar, kemudian Beliau datang kepada kami dan berkata “maukah aku kabarkan yang terbaik diantara kalian?. Mereka berkata “tentu”. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam berkata “yang terbaik diantara kalian adalah orang yang memberi maaf dan orang yang berbuat kebaikan, sesungguhnya Allah mencintai orang yang menyembunyikan ketakwaannya”. [Abu Sa’id] berkata “kemudian lewatlah Ali bin Abi Thalib” [Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam] berkata “kebenaran bersama orang ini, kebenaran bersama orang ini” [Musnad Abu Ya’la 2/318 no 1052]

Hadis ini sanadnya shahih, para perawinya tsiqat atau shaduq perawi shahih Bukhari dan Muslim kecuali Shadaqah bin Rabi’ dan dia seorang yang tsiqat. Husain Salim Asad pentahqiq kitab Musnad Abu Ya’la berkata tentang hadis ini “Shadaqah bin Rabi’ dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Hibban dan Al Haitsami dan perawi lainnya adalah perawi tsiqat”.

 • Muhammad bin ‘Abbad Al Makkiy termasuk perawi Bukhari dan Muslim. Ahmad bin Hanbal menyatakan ia shaduq, Shalih Al Jazarah dan Ibnu Ma’in berkata “tidak ada masalah padanya”. Ibnu Qani’ berkata “tsiqat”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. [At Tahdzib juz 9 no 394]. Diriwayatkan kalau Ali bin Madini pernah mengingkari hadisnya tetapi hal ini bukan berarti mencacatkan semua hadisnya apalagi telah terbukti kalau Muhammad bin ‘Abbad telah dita’dilkan oleh ulama lain dan Bukhari Muslim meriwayatkan darinya dan telah menshahihkan hadisnya.
 • Abu Sa’id mawla bani hasyim adalah Abdurrahman bin ‘Abdullah bin Ubaid Al Bashri. Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma’in, Ath Thabrani, Al Baghawi, Daruquthni dan Ibnu Syahin menyatakan tsiqat [At Tahdzib juz 6 no 429]. Adz Dzahabi menyatakan ia seorang yang hafizh dan tsiqat [Al Kasyf no 3238].
 • Shadaqah bin Rabi’ seorang yang tsiqat. Ibnu Abi Hatim menyebutkan biografinya tanpa menyebutkan jarh dan ta’dil [ Al Jarh Wat Ta’dil 4/433 no 1898]. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [Ats Tsiqat juz 8 no 13657]. Al Haitsami berkata “riwayat Abu Ya’la dan para perawinya perawi shahih kecuali Shadaqah bin Rabi’ dan dia tsiqat” [Majma’ Az Zawaid 10/449 no 17866]. Syaikh Al Imam Al Muhaddis Muhammad bin Darwish Al Hut juga menyatakan kalau Shadaqah bin Rabi’ seorang yang tsiqat [Asna Al Mathalib 1/249 no 1272].
 • Umarah bin Ghaziyyah seorang yang tsiqat termasuk perawi Bukhari dan Muslim. Ahmad, Abu Zur’ah, Ibnu Sa’ad, Ibnu Hibban, Al Ijli dan Daruquthni menyatakan tsiqat. Ibnu Ma’in berkata “shalih”. Abu Hatim menyatakan shaduq. Nasa’i berkata “tidak mengapa dengannya”. [At Tahdzib juz 7 no 689].
 • Abdurrahman bin Abi Sa’id Al Khudri termasuk perawi Bukhari Muslim. Nasa’i berkata “tsiqat”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Al Ijli berkata “tsiqat” [At Tahdzib juz 6 no 371]. Ibnu Hajar menyatakan tsiqat [At Taqrib 1/571] dan Adz Dzahabi menyatakan tsiqat [Al Kasyf no 3204]

Hadis Imam Ali bersama kebenaran juga diriwayatkan oleh Sa’d bin Abi Waqash radiallahu ‘anhu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam kisah perbincangan antara Muawiyah dan Sa’d pada saat mereka menunaikan ibadah haji. Disebutkan kalau Sa’ad berkata

فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول لعلي أنت مع الحق والحق معك حيث ما دار

Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada Ali “engkau bersama kebenaran dan kebenaran bersama engkau dimanapun engkau berada” [Tarikh Ibnu Asakir 20/361]

Dalam kisah ini juga disebutkan kalau orang-orang bertanya kepada Ummu Salamah akan kebenaran hadis Sa’d ini dan Ummu Salamah membenarkannya. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dengan jalan sanad berikut

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد أنا جدي أبو بكر أنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن بشر نا محمد بن علي بن راشد الطبري بصور وأحمد بن حازم بن أبي عروة الكوفي قالا أنا أبو غسان مالك بن إسماعيل نا سهل بن شعيب النهمي عن عبيد الله بن عبد الله المديني قال

Telah mengabarkan kepada kami Abu Hasan ‘Ali bin Ahmad bin Manshur yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Hasan Ahmad bin ‘Abdul Wahid bin Abil Hadid yang berkata telah menceritakan kepada kami kakeku Abu Bakar yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Bisyr yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Ali bin Rasyid Ath Thabari dan Ahmad bin Hazim bin Abi Gharazah Al Kufiy, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ghasan Malik bin Ismail yang berkata telah menceritakan kepada kami Sahl bin Syu’aib An Nahmiy dari Ubaidillah bin ‘Abdullah Al Madini yang berkata –alkisah- [Tarikh Ibnu Asakir 20/360]

Para perawi hadis ini tsiqat kecuali Sahl bin Syu’aib An Nahmy dan Ubaidillah bin ‘Abdullah Al Madini. Sahl bin Syu’aib telah meriwayatkan darinya sekumpulan perawi tsiqat sehingga kedudukannya shaduq hasanul hadis sedangkan Ubadillah bin ‘Abdullah Al Madini tabiin yang majhul.

 • Abu Hasan Ali bin Ahmad bin Manshur Al Ghassanniy adalah Syaikh Al Imam Al Faqih seorang yang zuhud ahli ibadah dan qudwah [teladan]. Ibnu Asakir menyatakan ia tsiqat. As Salafy berkata “seorang yang zuhud ahli ibadah yang tsiqat” [As Siyar 20/18 no 9]
 • Abu Hasan Ahmad bin ‘Abdul Wahid bin Abil Hadid adalah seorang Syaikh yang dinyatakan tsiqat oleh Adz Dzahabi [As Siyar 18/418 no 211]
 • Abu Bakar kakeknya Ahmad bin ‘Abdul Wahid adalah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Walid bin Al Hakam bin Abil Hadid As Sulami seorang ulama muhaddis yang alim adil dan terpercaya. Abdul ‘Aziz Al Kattani menyatakan ia tsiqat ma’mun [As Siyar 17/184 no 105]
 • Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Mathar bin Shalih bin Bisyr adalah seorang muhaddis yang tsiqat dan alim sebagaimana disebutkan oleh Adz Dzahabi [As Siyar 15/10 no 5]
 • Ahmad bin Hazim bin Muhammad bin Yunus bin Qais bin Abi Gharazah Abu ‘Amru Al Ghifaariy Al Kufy seorang Imam hafizh shaduq sebagaimana disebutkan oleh Adz Dzahabi [As Siyar 13/239 no 120]
 • Abu Ghassan Malik bin Ismail An Nahdiy Al Kufiy adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Yaqub bin Syaibah, Abu Hatim, Nasa’i, Ibnu Hibban, Ibnu Syahin, Ibnu Ma’in dan Al Ijli menyatakan tsiqat [At Tahdzib juz 10 no 2]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat mutqin [At Taqrib 2/151].
 • Sahl bin Syu’aib An Nahmiy Al Kufiy biografinya disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dan telah meriwayatkan darinya Abu Ghassan Malik bin Ismail dan Abu Dawud Ath Thayalisi. [Al Jarh Wat Ta’dil 4/199 no 859]. Adz Dzahabi menyebutkan biografinya dimana yang telah meriwayatkan dari Sahl bin Syu’aib adalah Malik bin Ismail, Abu Dawud Ath Thayalisi, dan Awn bin Salaam. Menurut Adz Dzahabi tidak ada masalah dengannya [Tarikh Al Islam 9/413]. Malik bin Ismail seorang yang tsiqat sebagaimana disebutkan sebelumnya. Abu Dawud Ath Thayalisi adalah seorang hafizh yang tsiqat [At Taqrib 1/384] dan Awn bin Salaam juga seorang yang tsiqat [At Taqrib 1/760]. Telah meriwayatkan darinya tiga perawi tsiqat dan Adz Dzahabi juga memberikan predikat ta’dil padanya maka kedudukan dirinya adalah shaduq hasanul hadits.
 • Ubaidillah bin ‘Abdullah Al Madini adalah Ubaidillah bin ‘Abdullah Al Kindi termasuk penduduk Madinah. Dia meriwayatkan hadis dari Sa’d dan telah meriwayatkan darinya Sahl bin Syu’aib [Al Jarh Wat Ta’dil 5/321 no 1524]

Satu-satunya kelemahan riwayat ini adalah Ubaidillah bin ‘Abdullah tidak dikenal kredibilitasnya jadi ia seorang yang majhul tetapi riwayat ini bisa dijadikan i’tibar karena ia seorang tabiin yang meriwayatkan dari sahabat Nabi. Sebagaimana yang ma’ruf dalam ilmu hadis jika perawi yang majhul itu seorang tabiin maka hadisnya bisa dijadikan i’tibar.

Riwayat ini dikuatkan oleh riwayat Ummu Salamah yang berkata “Ali di atas kebenaran, siapa yang mengikutinya maka mengikuti kebenaran dan siapa yang meninggalkannya telah meninggalkan kebenaran”. Perkataan Ummu Salamah ini diriwayatkan oleh Ath Thabrani dengan sanad berikut

حدثنا الأسفاطي ثنا عبد العزيز بن الخطاب ثنا علي بن غراب عن موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن عياض عن مالك بن جعونة سمعت أم سلمة

Telah menceritakan kepada kami Al ‘Isfaathiy  yang berkata telah menceritakan kepada kami ’Abdul ‘Aziz bin Khaththab yang berkata telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin Ghurab dari Musa bin Qais Al Hadhramiy dari Salamah bin Kuhail dari ‘Iyadh dari Malik bin Ja’unah yang berkata aku mendengar Ummu Salamah [Mu’jam Al Kabir Ath Thabrani 23/395 no 946]

Al ‘Isfaathy adalah ‘Abbas bin Fadhl Al ‘Isfaathiy seorang yang shaduq [Su’alat Al Hakim no 143]. ‘Abdul ‘Aziz bin Khaththab seorang yang tsiqat [Tahrir At Taqrib no 4090]. ‘Ali bin Ghurab Al Kufy seorang yang shaduq tetapi melakukan tadlis [At Taqrib 1/701]. Musa bin Qais Al Hadhramiy, Ibnu Hajar menyatakan ia shaduq tasyayyu’ [At Taqrib 2/227] dan Adz Dzahabi berkata “syiah yang tsiqat” [Al Kasyf no 5726]. Salamah bin Kuhail seorang yang tsiqat [At Taqrib 1/378]. ‘Iyadh bin ‘iyadh dimasukkan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat dan dimasukkan Ibnu Khalfun dalam Ats Tsiqat [Ta’jil Al Manfa’ah 2/96-97]. Malik bin Ja’unah adalah seorang tabiin yang mendengar dari Ummu Salamah tidak ditemukan biografinya jadi ia seorang yang majhul.

Ali bin Ghurab Al Kufy dalam periwayatannya dari Musa bin Qais memiliki mutaba’ah yaitu dari Abu Nu’aim Fadhl bin Dukain sebagaimana yang disebutkan Ath Thabrani dengan jalan sanad dari Fudhail bin Muhammad Al Malathiy dari Abu Nu’aim dari Musa bin Qais seperti sanad di atas [Mu’jam Al Kabir Ath Thabrani 23/329 no 758]. Fadhl bin Dukain Abu Nu’aim seorang yang  tsiqat tsabit [At Taqrib 2/11] dan Fudhail bin Muhammad Al Malathiy dia syaikh [guru] Thabrani seorang yang maqbul [Irsyaad Al Qaadhi no 744].

Fudhail bin Muhammad dalam periwayatannya dari Abu Nu’aim memiliki mutaba’ah yaitu dari Muhammad bin Ismail sebagaimana disebutkan Uqaili dengan jalan sanad dari Muhammad bin Ismail dari Abu Nu’aim dengan sanad seperti di atas [Adh Dhu’afa Al Uqaili 4/165]. Muhammad bin Ismail bin Salim Ash Shaaigh seorang yang shaduq [At Taqrib 2/55]. Jadi satu-satunya kelemahan hadis ini adalah majhulnya Malik bin Ja’unah dan secara zahir tampak bahwa dia adalah seorang tabiin maka riwayatnya disini bisa dijadikan i’tibar.

Riwayat Abu Sa’id Al Khudri ra, riwayat Sa’d bin Abi Waqash ra dan riwayat Ummu Salamah ra saling menguatkan satu sama lain sehingga dapat disimpulkan kalau hadis Imam Ali bersama kebenaran kedudukannya shahih. Salam Damai

Iklan

11 Tanggapan

 1. Tulisan SP diatas bukan hadits tanpa bukti. Ali diatas kebenaran dan selalu dalam kebenaran dapat kita rasakan sampai sekarang. Terlalu banyak sabda2nya dan sejarah tentang tindakannya selalu dalam kebenaran. Dan karena pengakuan kita terhadap hadits tsb diatas maka kita akan dicap SYIAH. Wasalam

 2. @SP:
  “Diantara pengikut nashibi tersebut terdapat orang-orang yang mengaku berpegang pada sunnah tetapi gemar sekali melemahkan hadis-hadis keutamaan Ahlul Bait. Jika menyangkut hadis keutamaan Ahlul Bait mereka bersikap sok ketat seolah sanadnya harus shahih sempurna tanpa cacat tetapi jika menyangkut hadis keutamaan sahabat selain Ahlul Bait seperti Abu Bakar dan Umar mereka bersikap tasahul sehingga bagaimanapun cacatnya mereka klaim sebagai shahih lighairihi atau saling kuat menguatkan.”

  Apa yg dikatakan oleh SP adalah fakta2 obyekif yg tertulis dlm kitab2 hadis Sunni yg terkemuka dan terkenal. Namun sayangnya kaum salafi nashibi mnutup mata dan telinga akan fakta2 ini. Fanatisme mazhab yg membabi buta telah menjauhkan mereka dari kejernihan berpikir dan akal sehat, shg mereka sangat sulit untuk menjaga jarak atau menempatkan diri pada posisi netral untuk meneliti secara obyektif sumber2 atau fakta2 baik dari Sunni maupun Syiah.

  Sangat sulit untuk dimengerti bhw ulama dan pengumpul hadis sekaliber Bukhori pun tidak berdaya untuk bersikap netral dalam menyajikan hadis terutama dlm hubungan keutamaan Ahlul Bait di satu pihak dan kekurangan para sahabat di lain pihak. Satu contoh adalah bhw hadis Tsaqalain yg berderajat sahih dan memenuhi syarat Bukhori ternyata tidak dimuat dlm kitab Sahih-nya. Sementara Muslim memuatnya. Begitu pula ketika ada riwayat yg mengungkapkan kekurangan Abu Bakar dan Umar, Bukhori telah menyamarkan kalimat yakni dikatakan sbg “mengatakan sesuatu” dan kalau menyangkut oknum maka tidak disebut namanya, tetapi dikatakan ” si fulan” !

  Dan apa yg dilakukan oleh Bukhori itu secara tidak langsung sangat menguntungkan para penguasa kalau tidak mau dibilang direstui para penguasa. Itulah sebabnya Sahih Bukhori ditempatkan pada urutan teratas dlm kitab2 hadis Sunni. Sebaliknya kitab2 hadis yg menyajikan fakta keutamaan Ahlul Bait dan atau kekurangan para sahabat apa adanya ditempatkan pada urutan dibawah Bukhori.

 3. kita tdk khawatir dengan kondisi kitab2 yg beredar dimasyarakat seperti itu. selalu saja ada ummat yg menunjukkan dan membongkar habis fakta kitab2 seperti itu dan menuju jalan pencerahan. memang Allah swt menyediakan jalan kebenaran ini sangat berliku dan Allah swt sebagai penuntun kita menuju kebenaran.

 4. di artikel ini mas SP pasti langsung dituduh syiah lagi sama orang2 bodoh… xixixi

  peace be upon u

 5. @WAHYUDI
  Dan apa yg dilakukan oleh Bukhori itu secara tidak langsung sangat menguntungkan para penguasa kalau tidak mau dibilang direstui para penguasa. Itulah sebabnya Sahih Bukhori ditempatkan pada urutan teratas dlm kitab2 hadis Sunni. Sebaliknya kitab2 hadis yg menyajikan fakta keutamaan Ahlul Bait dan atau kekurangan para sahabat apa adanya ditempatkan pada urutan dibawah Bukhori.

  ehmmm…. sok tau BANGETTT...

 6. Setuju dengan wahyudi….
  Memang itu adanya. Ahlusunnah (palsu) yang Ada sekarang ini tidaklah lebih sedikitpun daripada sebum mahzab politik untuk melegitimasi kekuasaan dengan nama “Islam” padahal ajarannya sangat jauh dari Islam sesungguhnya

 7. Ahlussunnah Waljamaah

  Tidak ada kebencian dalam islam

  Selama syiah meyakini bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh keturunan tertentu, dan meyakini bahwa Imam-imam mereka itu ma’shum, dan menghujat Abu Bakar, Umar, Utsman dan seluruh sahabat beserta ummahatul mu’minin… selama itu semua masih mereka lakukan, maka kita tidak boleh berprasangka baik kepada mereka….

 8. @budi
  Anda benar sekali. Tapi saya ingin anda jelaskan perbedaan antara MENGHUJAT dan MEMBEBERKAN KESALAHAN.. Sebab setahu saya kami selama ini hanya membeberkan kesalahan mereka untuk mengetahui KEBENARAN. Seperti anda2 dari SUNI membeberkan KESALAHAN Rasulullah SAW, Wasalam

 9. @budi: jawab yang dikatakan chany, aku juga sempet bingung ketika pernah diskusi. Apakah salah membeberkan kesalahan? malah dianggap menghina dan dikatakan rafidhah padahal ingatlah bahwa para sahabat Rasulullah SAWW itu tidaklah maksum berarti poenya kesalahan dan kesalahan mereka bisa buat pelajaran kita untuk tidak berbuat seperti itu untuk ke depannya dan menjadi lebih baek. Janganlah bertaklid buta karena itu bisa menghilangkan fakta2 yang tidak sehati dengan kita

  Naudzubillah bila sampai terjadi sebaliknya manusia Maksum jadi terhina demi menutupi kesalahan yang jelas salah dari para Sahabat seperti yang dilakukan kebanyakan salafy T_T

 10. Justru AB itu tidak ada yang namanya Taklid Buta, tapi semuanya rational, Coba aku kasih pelatihan Untuk Para Mukmin Sejati, samplenya diambil dari Kitab Hadist Shahih Buchori dan Muslim, ketika Rosul mendekati akhir hidupnya dan beliau saw akan memberikan wasiat untuk umatnya, agar tidak tersesat, namun sayang sahabat yang dianggap paling dekat dan dibanggakan NABI-nya (Katanya???), menghadang Rosul untuk tidak berwasiat dengan pertimbangan akalnya, beliau saw sedang merancu, alias ngomongnya ga akan bisa dipegang (Naudzubillah mindzalik dari dugaan ini), sehingga terjadi keributan antara yang Pro dan Kontra, sehingga Rosul marah Keluarlah kalian semuanya tak pantas hal ini kalian lakukan disini, sehingga gagallah Rosul memberikan wasiat kepada Keluarga maupun kepada umatnya, karena ulah sahabat itu?.. Padahal beliau pernah bersabda kepada Ali, : “Wahai Ali bersegeralah engkau sampaikan wasiat kepada keluargamu, ketika ajalmu sudah mendekat, bila tidak bersiap-siaplah engkau ke NERAKA”. Nah!!!sederhana saja pertanyaannya, untuk kasus dirinya saw, siapa yang harus ke NERAKA????, jawablah kalau memang kalian adalah Mukmin Sejati. Kalian bela sahabat yang melecehkan Rosul, dan kalain anggap sepele hak Rosul, jadi sebenarnya kalian itu Umat Muhammad atau Pengikut Sahabatnya, kalian tidak tahu bahwa kesalahan yang Pertama sebanyak 45 tindakan-tindakan diluar Nash dan Sunnahnya, sementara yang Kedua ada 75 tindakan-tindakannya yang diluar Nash dan Sunnah. Bravo, wahai Para Mukmin Sejati dan Syiah – Pendukung 100% Hak Rosul dan Para Washinya, namun dianggap sebagai Para Kaffir, wow dunia memang Gila.(Dunia protes enak aja lu anggap gua gila, bukanlah yang mengisi Dunialah yang Gila, ga pakai Otak tapi dengkulmu kau pakai berpikir, itulah Protes Dunia). Salam

 11. kebenaran dari Tuhan mu.
  ali r.a.manusia biasa, bisa benar, bisa salah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: