Syiah Berkata Ali Lebih Pemberani Dari Rasulullah [Shallallahu ‘Alaihi Wasallam]?

Syiah Berkata Ali Lebih Pemberani Dari Rasulullah [Shallallahu ‘Alaihi Wasallam]?

Berkatalah salah seorang dengan lisannya yang kotor bahwa diantara penghinaan Syiah kepada Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] adalah ghuluw terhadap Aliy sehingga memuliakannya di atas Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam]. Ia mengutip perkataan Nikmatullah Al Jaza’iriy dalam kitabnya Anwar An Nu’maniyah Baca lebih lanjut

Iklan

Bilal bin Rabah Dalam Pandangan Mazhab Syi’ah Imamiyah?

Bilal bin Rabah Dalam Pandangan Mazhab Syi’ah Imamiyah?

Di sisi Sunni, Bilal bin Rabah [radiallahu ‘anhu] dikenal sebagai sahabat Nabi [shalllallahu ‘alaihi wasallam] yang mulia, Ia adalah muadzin Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam]. Keutamaannya tidak diragukan baik di kalangan ulama maupun di kalangan awam. Kemudian bagaimanakah kedudukannya dalam mazhab Syi’ah Imamiyah. Baca lebih lanjut

Syi’ah Berkata Fir’aun Adalah Abu Bakar dan Haman Adalah Umar?

Syi’ah Berkata Fir’aun Adalah Abu Bakar dan Haman Adalah Umar?

Salah seorang nashibi menukil dari kitab ulama Syi’ah Ilzaamun Naashib Fii Itsbaatil Hujjah Al Ghaaib 2/231 oleh Syaikh Ali Al Yazdiy Al Hairiy

قال المفضل: يا سيدي ومن فرعون ومن هامان؟ قال (عليه السلام): أبو بكر وعمر

Al Mufadhdhal berkata “wahai tuanku, siapakah Fir’aun dan siapakah Haamaan?. [Imam Ash Shadiq] [‘alaihis salaam] berkata “Abu Bakar dan Umar” [Ilzaamun Naashib Fii Itsbaatil Hujjah Al Ghaaib 2/231] Baca lebih lanjut

Syiah Memuji Aliy bin Abi Thalib Dengan Sebutan Keledai? : Dusta Nashibi

Syiah Memuji Aliy bin Abi Thalib Dengan Sebutan Keledai? : Dusta Nashibi

Agak aneh [baca : menjijikkan] melihat bagaimana nashibi berusaha membuat berbagai kedustaan untuk merendahkan mazhab Syi’ah. Mereka terbiasa mencatut riwayat-riwayat dhaif yang aneh dan ganjil untuk menyebarkan syubhat bahwa mazhab Syiah ternyata malah mencela Imam Ahlul Bait. Berikut salah satu riwayat yang dimaksud Baca lebih lanjut

Ilmu Rijal Syi’ah : Ikhtilaf Mengenai Muhammad bin Sinan?

Ilmu Rijal Syi’ah : Ikhtilaf Mengenai Muhammad bin Sinan?

Dalam salah satu tulisan sebelumnya kami pernah melemahkan hadis Syi’ah yang di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sinan. Kali ini kami akan membahas lebih rinci mengenai kedudukan sebenarnya Muhammad bin Sinan berdasarkan ilmu Rijal Syi’ah. Muhammad bin Sinan adalah perawi yang diperselisihkan kedudukannya dalam ilmu Rijal Syi’ah. Sebagian ulama Syi’ah mendhaifkannya dan sebagian lagi mentautsiq-nya. Pendapat yang rajih adalah ia seorang yang dhaif. Baca lebih lanjut

Ilmu Rijal Syi’ah : Ikhtilaf Mengenai Aliy bin Muhammad bin Qutaibah?

Ilmu Rijal Syi’ah : Ikhtilaf Mengenai Aliy bin Muhammad bin Qutaibah?

Tulisan ini kami buat sebagai pertanggungjawaban secara ilmiah dalam salah satu tulisan mengenai hadis Syi’ah yang di dalam sanadnya terdapat Aliy bin Muhammad bin Qutaibah An Naisaburiy. Dalam tulisan tersebut kami menampilkan secara ringkas ikhtilaf mengenai perawi ini dan menetapkan kedudukan yang rajih menurut pendapat kami. Kali ini kami akan membahas dengan lebih terperinci untuk menguatkan apa yang pernah kami katakan sebelumnya tentang Aliy bin Muhammad bin Qutaibah di sisi Syi’ah. Terjadi perselisihan di kalangan ulama Syi’ah muta’akhirin dalam menetapkan kedudukan Aliy bin Muhammad bin Qutaibah An Naisaburiy. Baca lebih lanjut

Ilmu Rijal Syi’ah : Ikhtilaf Mengenai Taradhi dan Tarahim Ash Shaduq?

Ilmu Rijal Syi’ah : Ikhtilaf Mengenai Taradhi dan Tarahim Ash Shaduq?

Pernah kami kemukakan sebelumnya, Syi’ah memiliki Ilmu Rijal seperti hal-nya Sunni dan memiliki keunikan tersendiri yang layak untuk diteliti dan didiskusikan secara ilmiah. Salah satu keunikan ilmu Rijal Syi’ah adalah kaidah yang dikenal dikalangan ulama muta’akhirin mereka yaitu Taradhi dan Tarahim Ash Shaduq terhadap guru-gurunya. Baca lebih lanjut