Ilmu Rijal Syi’ah : Ikhtilaf Mengenai Muhammad bin Sinan?

Ilmu Rijal Syi’ah : Ikhtilaf Mengenai Muhammad bin Sinan?

Dalam salah satu tulisan sebelumnya kami pernah melemahkan hadis Syi’ah yang di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sinan. Kali ini kami akan membahas lebih rinci mengenai kedudukan sebenarnya Muhammad bin Sinan berdasarkan ilmu Rijal Syi’ah. Muhammad bin Sinan adalah perawi yang diperselisihkan kedudukannya dalam ilmu Rijal Syi’ah. Sebagian ulama Syi’ah mendhaifkannya dan sebagian lagi mentautsiq-nya. Pendapat yang rajih adalah ia seorang yang dhaif. Baca lebih lanjut

Ilmu Rijal Syi’ah : Ikhtilaf Mengenai Aliy bin Muhammad bin Qutaibah?

Ilmu Rijal Syi’ah : Ikhtilaf Mengenai Aliy bin Muhammad bin Qutaibah?

Tulisan ini kami buat sebagai pertanggungjawaban secara ilmiah dalam salah satu tulisan mengenai hadis Syi’ah yang di dalam sanadnya terdapat Aliy bin Muhammad bin Qutaibah An Naisaburiy. Dalam tulisan tersebut kami menampilkan secara ringkas ikhtilaf mengenai perawi ini dan menetapkan kedudukan yang rajih menurut pendapat kami. Kali ini kami akan membahas dengan lebih terperinci untuk menguatkan apa yang pernah kami katakan sebelumnya tentang Aliy bin Muhammad bin Qutaibah di sisi Syi’ah. Terjadi perselisihan di kalangan ulama Syi’ah muta’akhirin dalam menetapkan kedudukan Aliy bin Muhammad bin Qutaibah An Naisaburiy. Baca lebih lanjut