Urwah bin Zubair Fuqaha As Sab’ah Mencaci Sahabat Nabi SAW : Hadiah Buat Pengikut Salafy

Urwah bin Zubair Fuqaha As Sab’ah Mencaci Sahabat Nabi SAW

Siapa yang tidak mengenal Urwah bin Zubair? Seorang tabiin masyhur putra sahabat Nabi Zubair bin Awwam RA. Beliau termasuk salah seorang Fuqaha As Sab’ah yang terkenal dalam sejarah kaum muslimin. Ibunya adalah Asma binti Abu Bakar RA, Bibinya adalah Aisyah RA dan ia adik kandung Abdullah bin Zubair RA. Urwah bin Zubair dikenal tsiqah dan banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah RA. Hadis-hadisnya dijadikan hujjah dalam Kutub As Sittah [Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Abu Dawud]. Baca lebih lanjut