Kedudukan Hadis “Ya Allah Jadikanlah Muawiyah Seorang Yang Memberi Petunjuk”

Kedudukan Hadis “Ya Allah Jadikanlah Muawiyah Seorang Yang Memberi Petunjuk”

Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata tentang Muawiyah

اللهم اجعله هاديا مهديا وأهد به

Ya Allah jadikanlah dia seorang yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk dan berikanlah hidayah melaluinya.

Hadis ini Mudhtharib Ghairu Tsabit(Goncang dan tidak kuat). Diriwayatkan dalam Tarikh Al Kabir 5/240 no 791, Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi no 3842, Ahmad dalam Musnad Ahmad 4/216 no 17926, Ath Thabrani dalam Mu’jam Al Awsath 1/205 no 656 dan Musnad Asy Syamiyyin 1/181 no 311, 1/190 no 334 & 3/254 no 2198, Al Khatib dalam Tarikh Baghdad 1/207, Ibnu Sa’ad dalam Ath Thabaqat 7/418, Ibnu Abi Hatim dalam Al Ilal no 2601 dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Ad Dimasyq 6/62, 35/230, & 59/83.

Hadis ini diriwayatkan oleh seseorang yang diperselisihkan sebagai Sahabat Nabi, Ia dikenal dengan nama Abdurrahman atau Abdurrahman bin Umair Al Muzanni atau Abdurrahman bin Umairah Al Azdi atau Abdurrahman bin Umairah Al Muzanni atau Abdurrahman bin Abi Umairah Al Azdi atau Abdurrahman bin Abi Umairah Al Muzanni. Perbedaan nama-nama itu menunjukkan bahwa Statusnya tidak jelas karena identitasnya yang tidak pasti. Al Hafiz Ibnu Abdill Barr mengatakan bahwa Ia hadisnya mudhtharib bukan sahabat Nabi dan tidak benar pengisnadan hadisnya kepada Nabi SAW. Baca lebih lanjut