Kedudukan Hadis “Abu Bakar dan Umar bagi Agama Seperti Pendengaran dan Penglihatan bagi Kepala”.

Kedudukan Hadis “Abu Bakar dan Umar Bagi Agama Seperti Pendengaran dan Penglihatan bagi Kepala”.

أبو بكر و عمر من هذا الدين كمنزلة السمع و البصر من الرأس

Abu Bakar dan Umar bagi Agama kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi kepala.

Hadis ini Tidak Shahih. Diriwayatkan oleh Al Khatib dalam Tarikh Baghdad 8/459 dengan sanad dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Jabir RA secara marfu’. Ibnu Aqil dibicarakan, Disebutkan dalam Tahdzib At Tahdzib juz 6 no 19 kalau Ahmad dan Ishaq bin Rahawaih menyatakan hadisnya hasan tetapi Ibnu Khuzaimah menyatakannya tidak bisa dijadikan hujjah, Ibnu Sa’ad berkata ”munkar al hadis”. Abu Hatim menyatakan Layyin(lemah) tidak kuat dan tidak bisa dijadikan hujjah, An Nasa’i menyatakan dhaif, Ibnu Ma’in juga menyatakan kalau Ibnu Aqil dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah, Ali bin Madini mendhaifkannya dan Ibnu Hibban memasukkannya sebagai perawi dhaif  dalam Al Majruhin no 522.  Baca lebih lanjut